Mål och Syfte

Föreningen är en ideel förening för livförsäkringsförmedlare som har till ändamål att

 1. verka för ökad kvalité inom försäkringsmarknaden,
 2. driva branschgemensamma frågor,
 3. verka för att medlemmarna iakttar god försäkringsförmedlingssed,
 4. verka för att kvalitetshöjande utbildningar finns tillgängliga för medlemmarna,
 5. arbeta för att tillhandahålla relevant information till medlemmarna,
 6. verka för att föreningens erfarenhet kommer föreningens medlemmar tillgodo,
 7. arbeta för medlemmarnas gemensamma yrkesintressen,
 8. verka för en aktiv sammanhållning och samförstånd mellan medlemmarna,
 9. på ett samordnat sätt föra medlemmarnas talan i frågor som rör allmänna debatter inom området,
 10. aktivt följa och påverka utveckling och lagstiftning i frågor som är relevanta för medlemmarnas intressen såväl nationellt som inom Europa.
 11. föreningen skall i möjligaste mån bistå medlemmarna med förslag och möjlighet att kunna teckna en förmedlaransvarsförsäkring för medlemmarna.
 12. främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att vara en intresseförening för livförsäkringsmäklarna.