Vad är FOLIV ?

FOLIV är en ideell förening som bildades januari 2018 för att bevaka livförsäkringsförmedlarnas intressen och driva frågor som ska skapa en sundare och utvecklande marknad till gagn och nytta för medlemmarna samt i förlängningen då även för deras kunder.

Den svenska försäkringsmarknaden genomgår en ständig förändring och påverkas även genom internationell påverkan och påbud som i sin tur kräver ett löpande samarbete och dialog mellan alla berörda för att säkerhetsställa att beslut samt regelverk baseras på väl underbyggd grund.

Vår organisation arbetar genom löpande kontakt med tillsynsmyndigheter samt med andra för försäkringsmarknaden viktiga målgrupper och branschorgan och på så sätt informera om vårt arbetssätt och för att för tydliggöra den affärsetik vi inom föreningen anser bör gälla inom försäkringsområdet.

Våra medlemmar är enligt lag skyldiga att ha en förmedlarsansvarsförsäkring, kunskap och utbildning inom sitt område så att kunderna skall känna sig trygga vid valet av en försäkringsförmedlare som är medlem i FOLIV.

Genom FOLIVs nätverk, både nationellt och internationellt, arbetar vi för att tillmötesgå våra medlemmar önskemål och att stödja den viktiga marknaden de arbetar inom.