Varför FOLIV ?

Det blev mer och mer uppenbart att en ny organisation som driver frågor som berör livförsäkringsförmedlarnas frågor och behov behövdes. Därför genomfördes en stor marknadsundersökning bland drygt 600 försäkringsförmedlare verksamma i Sverige. Det framgick klart och tydligt i den sammanställda rapporten att det fanns ett stort gehör och önskan om en ny organisation som ett alternativ till den förening som ditintills varit ensam på försäkringsmarknaden som branschorganisation.
Med alla dessa positiva svar som stöd grundades FOLIV – Försäkringsorganisationen Liv.

Den positiva responsen på vår marknadsundersökning och till en ny organisation grundade sig bland annat på den avreglering som skedde för branschen 2005 vilket medförde, som många förutspådde, en sammanblandning av olika typer av försäkringsmäklare som då sammanblandades under det då nya begreppet ”Försäkringsförmedlare”. Det har medfört att det i många sammanhang är svårt för både kunder och andra externa intressenter, inkluderande även myndigheter, att förstå skillnaderna i det arbetssätt och inte minst produktutbud detta berör. Detta är synnerligen viktiga skillnader då förslag och beslut om lagar, regelverk, och andra bedömningar kan baseras på felaktiga grunder.

Medlemmar inom FOLIV arbetar under givna och klara regler inom livförsäkring med inriktning framförallt mot företagsförsäkringskunder. Inom FOLIV råder full öppenhet vad gäller beslut, kostnader och framtida planer som medlemmarna löpande tar del av. FOLIV värnar om att regler, såväl etiska som lagstadgade, skall både följas men också kunna debatteras med berörda instanser och försäkringsbolag för att nå bästa möjliga arbetssätt och arbetsmiljö till gagn för alla berörda och då inte minst i slutänden våra kunder.

Organisationen har en styrelse som har mångårig erfarenhet inom försäkring både nationellt som internationellt. Som stöd och hjälp till styrelsen har ett styrelseråd skapats med namnkunniga medlemmar som täcker en mängd områden som organisationen har nytta av. Styrelseråden kan kallas in för specifika frågor eller vara mer närvarande under perioder när så behövs.

Målet är att kunden alltid skall kunna känna sig trygg med att anlita en FOLIV-förmedlare då våra stadgar och regler är både strikta såväl vägledande för god affärssed och vad som också kallas god försäkringsförmedlarsed.